skip to Main Content
Dokumentai, Reikalingi Namo Pridavimui

Dokumentai, reikalingi namo pridavimui

Paskutinis etapas statybose yra Namo pridavimas arba statybos pabaiga. Oficialiai tai vadinama – užbaigtos statybos deklaravimas, deklaracijos tvirtinimas bei registravimas Regisrų Centre…

Statytojas pastatęs naują statinį, rekonstravęs, pakeitęs statinio (patalpos) paskirtį, atnaujinęs daugiabutį namą ar visuomeninės paskirties pastatą, pateikia prašymą, pasinaudojant IS „Infostatyba”, išduoti Statybos užbaigimo aktą arba patvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą.

Jums reikia surinkti visus dokumentus ir pateikti juos Statybų Inspekcijai. Inspektoriui patikrinus dokumentus, patvirtinus Deklaraciją, kreiptis į registrų centrą tam, kad būtų įregistruotas jūsų turtas ir nuosavybė į jį…

• Deklaracija apie statybos užbaigimą – statytojo ir kitų statybos dalyvių pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendiniu. Deklaracija turi būti paeikta ir patvirtinta VTPSI – Valstybinės teritorijų planavimo ir statatybos inspekcijos prie Aplinkos Ministerijos.
Kviečiame pasinaudoti instrukcija ir prisiduoti namą bei sutaupyti apie 350 EUR (lyginant su panašia paslaugų kaina)

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.01:2017

STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS

Su prašymu patvirtinti deklaraciją bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai:

    1. deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;

 2. statinio projektas (paskutinė laida): techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami, o pateikiama darbo projekto paskutinė laida (jei buvo projektuojama dviem etapais). Teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai, taip pat pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:

2.1. techninio projekto ir darbo projekto arba techninio projekto popierinis variantas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai; žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose;

2.2. techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto popierinis variantas be žymų kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“; šiuo atveju pateikiama pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;

3. statinio supaprastinto projekto popierinis variantas;statybą leidžiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas nesinaudojant IS „Infostatyba“), o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nebuvo privalomas, tačiau buvo privalomi Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai – tokių asmenų rašytiniai sutikimai;

4. statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);

5. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;

6. žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai;

7. besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal Reglamento 7 priedą;

8. Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;

9. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);

10. turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;

11. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);

12. pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi);

13. pastatų energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi);

14. elektroninė laikmena su prie prašymo patvirtinti deklaraciją pridedamų dokumentų įrašais (teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai);

15. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t.y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (tuo atveju, jei toks užtikrinimas yra privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui arba kredito įstaigos garantijai:

15.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami;

15.2. laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

16. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (tuo atveju, jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.4]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

17. geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

18. cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa, jei programa buvo koreguota keičiant statinio projektą) ir Radiacinės saugos centro išvada (dėl jonizuojančiosios spinduliuotės) ir (ar) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada (dėl kitų šiame papunktyje minimų veiksnių) dėl šių tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Jeigu norite prisiduot namą patys, mes jums paruošėme INSTRUKCIJĄ,

kuri iki 2018-01-01 kainuoja tik 50% tikrosios (75.00 EUR) kainos – 37,45 EUR. 
Kviečiame pasinaudoti instrukcija ir prisiduoti namą bei sutaupyti apie 350 EUR (lyginant su panašia paslaugų kaina)

Kaip atrodo instrukcija?

Viso yra 7 pagrindiniai žingsniai, susidedantys iš smulkesnių darbelių, dokumentų ir procedūrų…

PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI – SEPTYNIOS VALANDOS

  1. INVENTORIZACIJA. Turimų dokumentų analizė, pritaikymas ir panaudojimas

  2. DOKUMENTAI. Reikiamų dokumentų, bylų užsakymas

  3. PASITIKRINIMAS. Gautų dokumentų susitikrinimas dėl atitikties projektui

  4. DEKLARACIJA. Darbas su INFOSTATYBA. Deklaracijos pildymas

  5. PRAŠYMAS PATVIRTINTI DEKLARACIJĄ. Darbas su INFOSATYBA. II

  6. DEKLARACIJOS GAVIMAS IR DOKUMENTŲ PARENGIMAS REGISTRACIJAI

  7. REGISTRAVIMAS REGISTRŲ CENTRE. Paskutinis žingsnis.

Šie 7 žingsniai apima visą procesą nuo “A iki Ž”. Įvykdę visus punktus, būsite pasiekę savo galutinį tikslą –įregistravę NAMĄ Registrų Centre.

Reikalinga technika, įranga ir gebėjimai: kompiuteris, internetas, mobilus (arba stacionarus) elektroninis parašas ir šiek tiek žinių apie naudojimąsi kompiuteriu

Dabar apie viską išsamiai…

Ištrauka iš instrukcijos:

5. PRAŠYMAS PATVIRTINTI DEKLARACIJĄ.
Darbas su INFOSATYBA II.

Grįžtam į pasirašytos deklaracijos langą ir spaudžiame – FORMUOTI PRAŠYMĄ…

Nors nebėra daug prasmės (nes jūsų prašymą paskiria robotas), tačiau vis tiek pasirinkite Departamentą, kuriam teikiate prašymą (na, pagal vietovę)… ir spauskite TOLIAU >

Pasirenkame – PIRMINIS ir spaudžiame > TOLIAU

Automatiškai bus priskirta ta deklaracija, kurią užsipildėt ir pasirašėt…

Tad, spaudžiame > TOLIAU

Mokėjimų duomenys – jau sumokėta, deklaruota ir tą informaciją jie jau turi, todėl dar kartą jums parodo. Jeigu manot, kad suklydot, visada galite pridėti dar vieną mokėjimą ir nurodyti kitus duomenis…

Spaudžiame – > TOLIAU

Back To Top